Privacy

Privacyverklaring

MovetoCatch Recruitment & Careers is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Wie zijn wij?
MovetoCatch Recruitment & Careers is gevestigd te Monster, Vlotlaan 408. Wij zijn met onze eenmanszaak verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Cookiemelding
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestandje die door een website op uw browser (van uw computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Een cookie verzamelt geen persoonsgegevens die gelinkt zijn aan uw identiteit, maar onthoudt enkel uw voorkeuren en interesses op basis van uw surfgedrag. Cookies worden vooral geplaatst om de gebruikerservaring van deze website te verbeteren.
Dit zijn de verschillende soorten cookies die worden geplaatst:

 • Functionele cookies: deze cookies zijn nodig voor het correct functioneren van (delen van) de website.
 • Analytische cookies: deze cookies zijn nodig om de werking van deze website te monitoren, de website te verbeteren op basis van prestaties en om de effectiviteit van campagnes te beoordelen. Wij maken gebruik van Google Analytics websitestatistieken. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Hierdoor kan ik u niet persoonlijk herleiden. Lees meer over het beleid van Google Analytics.
 • Marketingcookies: deze cookies worden gebruikt om klikgedrag te monitoren. Marketingcookies worden geplaatst door MovetoCatch en leveranciers namens MovetoCatch. Met deze cookies vergroten wij de relevantie van het aanbod op de eigen website of op websites van derden op basis van anoniem surfgedrag op onze website. Zo kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat de advertenties die u ziet relevanter zijn voor u.

U kunt de cookies uitschakelen of verwijderen via de browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van deze browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Op onze website kunt u links naar externe websites aantreffen. Op het moment dat u een dergelijke link of button aanklikt, verlaat u onze website en zijn deze derde partijen verantwoordelijk voor het cookiegebruik op hun website. Hier hebben wij geen invloed op. We verwijzen daarom naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Facebook
Wij maken gebruik van de Facebook-pixel, die gegevens verzamelt voor Facebook-adverteren.
Uw gegevens kunnen met Facebook gedeeld worden voor het aanmaken van een aangepaste doelgroep voor Facebook-adverteren. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het aanmaken van doelgroepen die wij met Facebook-advertenties willen benaderen. Wij ontvangen hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, u zich inschrijft op de website, uw gegevens verstuurd per e-mail of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening. We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement. Heeft u geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van u verwerken om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en rekruteren.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

 • U aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten. Dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert);
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven), etc;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder testen;
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

 • Bij inschrijving:
 • NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum Vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf heeft gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;

MovetoCatch Recruitment & Careers legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

MovetoCatch Recruitment & Careers kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot vier jaar na het laatste contact.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor MovetoCatch Recruitment & Careers.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties
(Contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden).

MovetoCatch Recruitment & Careers verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

MovetoCatch Recruitment & Careers kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling, aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin MovetoCatch Recruitment & Careers hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

Uw rechten: inzage en/of wijzigen van gegevens
Voor kandidaten en zakelijke relaties:
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met MovetoCatch Recruitment & Careers.

Voor overige relaties:
U hebt recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met MovetoCatch Recruitment & Careers.

Beveiliging
MovetoCatch Recruitment & Careers doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen werknemers van MovetoCatch hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is MovetoCatch Recruitment & Careers met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door MovetoCatch Recruitment & Careers, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@movetocatch.nl. of schriftelijk:

MovetoCatch Recruitment & Careers.
Vlotlaan 408
2681 TV Monster

U kunt ons ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0174-752130.

Is er sprake van een (vermoeden van) een data lek, dan verzoeken wij u dit direct te melden via 0174-752130.

Wijzigingen
MovetoCatch Recruitment & Careers kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacyverklaring.